Ban Tổ Chức | Chào Mừng Anh Chị đến với Ngày Hội Tiếp Thị Việt Nam | Welcome to Vietnam Marketing Day

Hội Đồng Chuyên Gia | Tổ Chức Cộng Đồng | Experts Council | International Guests | Vietnam Marketing Day 

VMD RAYMOND-SO
VMD ProfBOO-JONG-KIM
VMD-GAYLE-SEMINARA NYF

Hội Đồng các Nhà Truyền thông Tiếp thị Trẻ Đồng hành | Young Marketers - Communicators Council

Vietnam Marketing Day